ATATÜRK DİYOR KİATATÜRK'ÜN TÜRKLÜK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

ATATÜRK'ÜN TÜRKLÜK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

 
"Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek."   

"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. "  

"Birgün, ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse, yıldırımı alsınlar, yapıversinler."  
 
"Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır."  
 
"Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin."
 
"Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur."  
 
"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." 
 
"Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk'tü bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır."  
 
"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî an'anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."  
 
"Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak, kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır."  
 
" Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir."  
 
"Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur."  
 
"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."  
 
"Taş kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir"  
 
"Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir." 
 
"Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz." (Bölücülerin, anadilde eğitim ve yayın istemlerine çanak tutanlar bu sözü iyi öğrensin!)
 
"Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur."  
 
"Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur."  
 
"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."  
 
"Yeni Türk yazısı, Türk'ün yaradılıştan gelen zeka ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur."  
 
"Milletleri yükselten bu hususa bir amil daha ilave edelim; Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil, hayatına, istikbaline, refahına düşman olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır."  

"Bütün dünya bilmeli ki; karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır; bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir."  
 
"Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir."  
 
"Şu anda, büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyecanı içindeyim." 
 
"Türk, Türk olduğu için asildir. çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz." 
 
"Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır."  
 
"Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."  
 
 
"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir."
 
"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."
 
"Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır."  

"Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı...'Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!' diyelim."
 
"TÜRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!"
 
"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki ASİL kanda mevcuttur!"
  
 "Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz."
  
"Türk milleti kurtuluş savaşından beri, hattâ bu savaşa atılırken bile mahkûm milletlerin hürriyet ve bağımsızlık dâvalarıyla ilgilenmeyi, o dâvalara yardım etmeyi benimsemiştir. Böyle olunca kendi soydaşlarının hürriyet ve bağımsızlıklarına kayıtsız davranması elbette uygun görülemez. Fakat milliyet dâvası şuursuz ve ölçüsüz bir dâva şeklinde mütalâa ve müdafaa edilmemelidir. Milliyet dâvası siyasî bir mücadele konusu olmadan önce şuurlu bir ülkü meselesidir. Şuurlu ülkü demek, müsbet ilme, ilmî usullere dayandırılmış bir hedef ve gaye demektir. O halde propagandalarda müsbet usullere müracaat etmek şarttır. Hareketlerin imkân sınırları ve sıraları mutlaka hesaba katılmalıdır. Türkiye dışında kalmış olan Türkler, ilkin kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük dâvasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz. "

"(Türk) Tarih tezi olgunlaştı. Onun üzerinde yürümek, durmadan çalışmak lâzımdır. Bazı imansızlar olabilir. Bunlar yol kesenlere benzeyebilir, aldırmayınız. "
 
 "Vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnız askerî yönden üstün gelmek yeterli değildir. Memleketimiz hakkında saldırgan emeller besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak şekilde siyasî, idarî ve ekonomik yönden kuvvetli olmak gerekir... Kurtuluş ve bağımsızlık için yaptığımız mücadeleyi tamamlamak ve Yüce Allah’ın milletimize yaradılıştan verdiği beceri ve yetenekleri en üst düzeyde geliştirmek ve memleketimize bağışladığı bütün kuvvet ve servet kaynaklarını kullanarak en iyi biçimde faydalanmak suretiyle güçsüzlük nedenlerimizi ortadan kaldırmak için bundan böyle hiçbir fırsat ve zamanı boş harcamayarak çalışmaya mecburuz...”   
 
“Herhangi bir kişinin, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gerekli olan şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin onuru, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir...”   

 "Her Türk ferdinin son nefesi, Türk milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk! Senin için yükseklik hududu yoktur. " 
 

Yorumlar 

 
#1 Ziyaretçi 15-06-2012 09:41
fazla söze gerek yok...
Alıntı
 
 
#2 Dündar Özgen 13-07-2013 15:58
NE MUTLU ATATÜRK'CÜM DİYENE....
Alıntı
 
 
#3 aliaa 30-07-2013 11:22
Atatürk, ‘Türklüğün en büyük düşmanı komünizmdir’ de me miş tir!
Alıntı
 
 
#4 Cemil Tüysüz 15-10-2013 00:28
Türk Milleti her yerde her zaman mutlu olsun,
Türk İslam aleminin bayramı kutlu olsun. C.T.
Alıntı
 
 
#5 uğur 06-01-2014 15:19
o kadar işte
Alıntı
 
 
#6 Cemil Tüysüz 12-01-2014 14:45
Doğumu insanlık tarihine eş olan Türk devletinde milat yoktur. Devlet ebed müddettir
Alıntı
 
 
#7 Gumus Tan 14-06-2014 05:03
Türk milletinin soyunu inkar edip kürde,laza,cerk eze,ermeniye,ne redeyse musluman olmasi sarti ile ruma hatta hatta rusa bile kardes diyeceksiniz ve bunu secimlerde daha fazla oy kazanmak ugruna yapacaksiniz ve bunun aslinda Turk milletine yuce ataya ve atalarimiza ihanet oldugunun dahi farkinda varmiyacaksiniz ...Bu sekilde Turkluk ancak batmaya gidecektir. soy kavrami sadece hayvanlar icin gecerli degildir Turklukte sadece bir pasaport yahut nufus kagidi meselesi degildir...( Sitede gorevli olan arkadaslar eger gercekten Turkluk adina bir inanciniz var ise benim bu iletimi hic bir kesintiye ugramadan yayinlayiniz ) simdiden tskler ...TÜRK IRKI SAGOLSUN...
Alıntı
 
 
#8 nazar 19-11-2014 18:46
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Alıntı
 
 
#9 Yönetici 04-12-2014 20:12
Alıntılandı aliaa:
Atatürk, ‘Türklüğün en büyük düşmanı komünizmdir’ de me miş tir!

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/download/1020001330/1020001324

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi'nin üniversite resmi sitesinden verilen yazısının bağlantısı yukarıdadır. Yazının 24. sayfasını inceleyin lütfen.
Alıntı
 
 
#10 Murat CHP 18-06-2015 23:02
Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Ölene kadar yolundayım Paşam.
Alıntı
 

Yorum ekle


Please update your Flash Player to view content.
ÇANAKKALE
Dilaver Cebeci'nin Kendi Sesinden Şiirleri
ÇokBilgi.com
SözKonusu.net
Kültürel Bellek
GÖKTÜRKÇE
Kamu Gazetesi
Ulu Türkçü Nihal ATSIZ
Fikir Yolu
Eğitim 20223
Reklam
Töre Dergisi
Türk Eğitim-Sen

Destan Romanlar

ÇANAKKALE İÇİNDE
Türkiye Türklerinin Çanakkale Destanı, 128 sayfa
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL 
 
Hasan KALLİMCİ'nin Kişisel İnternet Sitesi
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği
Urumçi Olayları
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün964
mod_vvisit_counterDün1088
mod_vvisit_counterBu Hafta3812
mod_vvisit_counterGeçen Hafta6100
mod_vvisit_counterBu Ay26864
mod_vvisit_counterGeçen Ay35030
mod_vvisit_counterToplam1469689

Çevrimiçi: 40
IP: 54.198.85.196
Tarih: 30 / 06 / 2016